Privacybeleid Time2lock

Ten aanzien van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wordt Time2lock B.V. (hierna te noemen Time2lock, ons en wij), gevestigd te Vlijtstraat 40, 7005 BN Doetinchem, Nederland, beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit privacybeleid (hierna te noemen het beleid).

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor Time2lock. Het beschermen van alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan Time2lock is voor ons zeer belangrijk, of het nu gaat om gegevens van individuen waarmee wij zakendoen, bezoekers en gebruikers van onze website of andere personen. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend individu.

In dit beleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en beheren en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of browset op onze website, dient u dit beleid volledig door te lezen en te controleren of u akkoord gaat met ons privacybeleid.

Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites. Dit beleid is niet van toepassing op deze sites van derden en wij adviseren u om de beleidslijnen voor privacy en veiligheid te controleren voor iedere website die u bezoekt. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen zeggenschap over de handelingen van derden met betrekking tot uw gegevens.
Voor een uitleg over de gedefinieerde termen in dit beleid verwijzen wij naar de onderstaande woordenlijst.

Van welke mensen verzamelen wij persoonsgegevens?
Time2lock verzamelt binnen de context van haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens van een scala aan individuele personen, waaronder:

 • vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten,
 • gebruikers van onze website,
 • individuen die op enige wijze contact met ons opnemen en
 • werknemers en sollicitanten.


De manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verkrijgen persoonsgegevens die - online en offline - bewust en vrijwillig door u aan ons worden verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website bezoekt en/of een van onze webformulieren invult,
 • contact opneemt met ons bedrijf of ons op andere wijze vraagt om informatie,
 • een bezoek brengt aan ons bedrijf,
 • een order bij ons plaatst,
 • met ons communiceert via sociale netwerksites, apps van derden of vergelijkbare technologieën,
 • zich abonneert op onze blog, nieuwsbrieven, e-mails, en
 • een bezoek brengt aan een van onze stands op een beurs.

Ook kunnen wij informatie verzamelen die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gebruik van andere websites die wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Binnen een zakelijke context kan Time2lock een reeks persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functiebenaming, foto's voor identificatiedoeleinden, e-mailadres, woonadres en andere contactgegevens, informatie over uw zakelijke belangen en andere interesses, communicaties met u (inclusief notulen en bezoekrapporten), producten of diensten van Time2lock die wij aan u hebben geleverd of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent alsmede financiële informatie en betalingsinformatie.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij bepaalde standaardgegevens die door uw browser naar onze website worden gestuurd. Hierbij gaat het om technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, ingestelde tijdzone, toegangstijden, land en eventuele adressen van verwijzende websites.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aan u verstrekken van informatie, producten en diensten die door u worden besteld,
 • het informeren van u over eventuele veranderingen in uw diensten en het verstrekken aan u van informatie met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn,
 • het verstrekken aan u van informatie over onze marktomgeving, events, productlanceringen,
 • het communiceren met u en met contacten bij derden,
 • het beheren van onze website en het helpen verbeteren van onze producten en diensten,
 • het uitvoeren van analyses met betrekking tot het gebruik van onze website,
 • het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, en
 • andere zakelijke doeleinden, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gerechtelijke onderzoeken, onderzoeken van toezichthoudende instanties en interne onderzoeken en schuldbeheer.

 

Recruitment
Als u via onze website of op andere wijze solliciteert naar een baan, zullen wij aanvullende en meer specifieke persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw kwalificaties, carrièreverloop, externe referenties en notulen van gesprekken. Ook kunnen wij u vragen om andere informatie, zoals bijvoorbeeld uw interesses en het soort banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u verstrekt aan Time2lock met betrekking tot een vacature zullen volgens privacyregels worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Time2lock
Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgebonden gegevens moet Time2lock de rechtsgrondslag aangeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In lijn met de bovenstaande doelstellingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, vormt normaliter een van de volgende zaken de rechtsgrondslag voor de verwerking door Time2lock van uw persoonsgegevens:

 • uw toestemming,
 • de tenuitvoerlegging van een overeenkomst met u of met andere individuen,
 • de rechtmatige ondernemingsbelangen van Time2lock of derden, dan wel
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen.


Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Time2lock kan uw persoonsgegevens delen met mensen binnen het bedrijf die die gegevens nodig hebben om zakelijke of juridische redenen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een administratieve taak zoals de verwerking van een factuur of voor het doorsturen van een door u ingediende vraag naar de juiste afdeling binnen Time2lock.

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wij kunnen ertoe besluiten om gebruikers de mogelijkheid te bieden voor het delen van opmerkingen, berichten, testimonials dan wel andere informatie. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen toegankelijk zijn. Informatie die u daar verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere bezoekers.

Veiligheid
Time2lock neemt alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn voor het beschermen van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onwettige vernietiging en onbedoeld verlies en tegen toegang, vernietiging, misbruik, aanpassing dan wel openbaarmaking door onbevoegden.

Bewaren van dossiers
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat gegevens en dossiers (met inbegrip van persoonsgegevens) worden vernietigd of van onze systemen worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn. Hoe lang dossiers worden bewaard, is afhankelijk van het type persoonsgegevens dat daarin is opgenomen.

Uw rechten
De toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgebonden gegevens geeft individuele personen rechten met betrekking tot persoonsgegevens die organisaties over hen bewaren. Als u:

 • een kopie wilt verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, of
 • ons wilt verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen dan wel de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, verzoeken wij u dit schriftelijk door te geven aan Time2lock via info@time2lock.nl.


Vragen en klachten

Als u een punt van zorg of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Time2lock dient u dit in eerste instantie schriftelijk door te geven aan Time2lock via info@time2lock.nl.

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw punt van zorg of uw klacht door Time2lock , kunt u de zaak voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor uw land.

Wijzigingen in dit beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen door het herziene beleid op onze website te plaatsen. Telkens wanneer u informatie aan ons verstrekt of een order plaatst, valt het onder uw verantwoordelijkheid om het beleid opnieuw te bekijken.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website bij een bezoek van u op uw harde schijf kan opslaan. Een cookiebestand kan informatie bevatten (zoals een gebruikers-ID) die door de website kan worden gebruikt voor het bijhouden van de door u bezochte pagina's en uw voorkeuren. Een cookie kan uitsluitend persoonsgegevens bevatten die door u persoonlijk zijn verstrekt. Een cookie kan geen gegevens raadplegen van uw harde schijf of cookiebestanden raadplegen die door andere websites zijn aangemaakt.

Time2lock maakt gebruik van cookies om het gedrag van gebruikers op de site bij te houden en om betere diensten te verlenen aan gebruikers bij hun bezoek aan de website.

Gebruikers kunnen hun browsers zo instellen dat er een melding wordt gegeven als er een cookie wordt ontvangen met de mogelijkheid om de cookie te accepteren of te weigeren. Gebruikers kunnen ook alle cookies weigeren door deze functie uit te schakelen in hun browsers. Voor de volledige functionaliteit van de website van Time2lock zijn echter wel cookies nodig.

Google Analytics

 • Time2lock maakt gebruik van Google Analytics cookies;
 • Daartoe is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Time2lock heeft uw gegevens geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
 • Om uw privacy zoveel mogelijk te borgen is binnen Google Analytics 'Gegevens delen' uitgezet;
 • Time2lock maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Functies voor sociale media
Op time2lock.nl zijn functies opgenomen voor sociale media, zoals knoppen voor delen of volgen. Bij deze functies kan worden geregistreerd wat uw IP-adres is en welke pagina u bezoekt op onze sites en er kan een cookie worden gebruikt om de functie correct te laten functioneren.

De functies voor sociale media worden gehost door een derde partij dan wel rechtstreeks gehost op onze websites. Dit beleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid en andere beleidsvormen van de aanbiedende bedrijven.

Uw feedback
Voor ons is het erg belangrijk om te horen wat uw mening is over ons beleid. Als u feedback hebt over dit beleid, verzoeken wij u hierover een e-mail te sturen.

Woordenlijst
Verwerkingsverantwoordelijke: een partij die de doelen van en de middelen voor de verwerking van gegevens vaststelt.

Autoriteit Persoonsgegevens: de relevante toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy of gegevensbescherming in het rechtsgebied van Time2lock.

Persoonsgegevens: informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu (d.w.z. gegevens over Time2lock 's werknemers, sollicitanten, werknemers van verkopers en leveranciers, klanten, zakenrelaties en individuen die gebruikmaken van onze website). Tot de informatie behoren namen, adressen, e-mailadressen, sollicitaties, gebruikers accountgegevens en correspondentie. Onder de persoonsgegevens vallen ook informatie over surfgedrag (bijvoorbeeld gegevens gekoppeld aan een specifieke cookie) en IP-adressen wanneer dergelijke informatie kan worden gekoppeld aan een individu.

Verwerking: alles wat er wordt gedaan met persoonsgegevens; het verzamelen en opslaan ervan, het raadplegen ervan, het combineren ervan met andere gegevens, het delen ervan met een derde partij of zelfs het verwijderen ervan.